Zásady ochrany soukromí a zpracování osobních údajů

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Správce společnost FunLab s.r.o. provozující webovou aplikaci pro objednávání a prezentaci svých výrobků sofeeandthegang.com, se sídlem Praha 5, Křížová 2598/4d, PSČ 150 00, IČ:04762401, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u městského soudu v Praze (dále jen správce) se při zpracování osobních údajů uživatelů řídí ustanoveními danými zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského Parlamentu a Rady EU2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

  Uživatelem Sofee se rozumí fyzická osoba starší 18 let, která registrací na serveru sofeeandthegang.com uděluje souhlas s těmito Zásadami ochrany soukromí a zavazuje se je dodržovat.

  Registrací uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí a zpracováním osobních údajů, se zákonem č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského Parlamentu a Rady EU2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pro účel stanovený níže.

  Uživatel registrací a vyplněním svého osobního profilu souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, případně další údaje.

  Všechny osobní údaje jsou poskytované dobrovolně.

  Uživatel Sofee je povinen uvádět pouze pravdivé a přesné údaje a pokud dojde k jejich změně, je povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat Sofee nebo své údaje změnit. V případě, že uživatel Sofee uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, odpovídá za škodu, která tím může být způsobena.

  Uživatel Sofee prohlašuje, že byl se Zásadami ochrany soukromí a zpracování osobních údajů seznámen.

 • Účel zpracování osobních údajů
 • Osobní údaje uvedené v těchto Zásadách ochrany soukromí jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem využití a správného fungování webové aplikace Sofee, především za účelem prezentace a možnosti objednání svých výrobků.

  Údaje a data z profilu uživatele mohou být použity k reklamním účelům.

 • Prohlášení správce
 • Správce Sofee se zavazuje osobní údaje uživatele a shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny a chránit je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

  Osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány po dobu registrace uživatele a dále po bezpečnostní dobu 3 let od ukončení registrace uživatele Sofee. Bezpečnostní doba slouží k případnému dohledání dat v případě sporu účastníků o poskytované službě. Osobní údaje budou zpracovány automatizovaným způsobem v elektronické podobě, případně neautomatizovaným způsobem v podobě tištěné. Uživatel Sofee má zaručena veškerá práva, která jsou uvedená v ustanoveních §11 a §21 zákona o ochraně osobních údajů.

 • Odvolání souhlasu
 • Uživatel Sofee bere na vědomí, že je podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů oprávněn kdykoli odvolat souhlas s poskytnutím svých osobních údajů. Odvolání je nutné provést písemným úkonem adresovaným do sídla Sofee nebo emailem zaslaným na emailovou adresu chci@sofeeandthegang.com. Sofee se zavazuje ihned po obdržení tohoto písemného úkonu osobní údaje uživatele ze systému vymazat. Takovéto odvolání osobních údajů má za následek zrušení registrace a profilu uživatele.

  Uživatel dále bere na vědomí, že je oprávněn:požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává; požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit; požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů; v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


  Tyto podmínky nabývají účinnosti a platnosti dnem 25.5.2018.